ศอ.บต.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหน่วยงานเจ้าภาพร่วม แผนงานด้านการพัฒนา

ศอ.บต.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับหน่วยงานเจ้า…

Read More