นิพนธ์ รองหัวหน้าพรรค ปชป. สร้างฟุตบอล “ประชาธิปัตย์ คัพ” เพื่อพัฒนาและปลูกฝังระเบียบวินัย น้ำใจนักกีฬาสู่อนาคตที่ดีแก่เยาวชน 4 จังหวัด นราธิวาส ยะลา ปัตตานี และสงขลา

นิพนธ์ รองหัวหน้าพรรค ปชป. สร้างฟุตบอล “ประชาธิปัตย์ คัพ” เพื่อพัฒนาและปลูกฝัง…

Read More

“พัฒนาชุมชนนราธิวาส ขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง หนุนเสริมทุกภาคส่วนให้ใช้เป็นวิถีชีวิต”

“พัฒนาชุมชนนราธิวาส ขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทยและผ้าพื้…

Read More