อบจ.พิษณุโลก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City ระบบขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์ “การพัฒนาพิษณุโลกเมืองอัจฉริยะ และการขับเคลื่อน MICE City”

อบจ.พิษณุโลก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City ระบบขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์ “การพัฒนาพิษ…

Read More

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เปิดใจต้องทำงานหนักทั้งในสภาและนอกสภา สะท้อนปัญหาประชาชนให้รัฐบาลแก้ไข เพราะความอยู่รอดของประชาชนย่อมสำคัญกว่าความอยู่รอดของรัฐบาล

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เปิดใจต้องทำงานหนักทั้งใน…

Read More

กอ.รมน.จังหวัด สตูล สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน”

สตูล-กอ.รมน.จังหวัด สตูล สนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนตามแผน “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าช…

Read More

นายนิพนธ์ บุญญามณี ตรวจเยี่ยม/ติดตามพื้นที่แปลงเกษตร โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ชี้แนะปัญหา เน้นการเกษตรยุคใหม่ พร้อมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดอบจ.สงขลา

นายนิพนธ์ บุญญามณี ตรวจเยี่ยม/ติดตามพื้นที่แปลงเกษตร โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ ชี้แนะปัญห…

Read More