นิพนธ์ ขับเคลื่อนนครศรีฯไปด้วยกัน เน้น 10 เรื่องหลักเร่งแก้ปม ปชช.เดือดร้อน เอกสารสิทธิที่ดินทำกิน งานสาธารณภัย ฯลฯ (มีคลิป)

นิพนธ์ ขับเคลื่อนนครศรีฯไปด้วยกัน เน้น 10 เรื่องหลักเร่งแก้ปม ปชช.เดือดร้อน เอกสารสิทธิที่ดินทำกิน งานสาธารณภัย ฯลฯ พร้อมดัน “วัดมหาธาตุ”เป็นมรดกโลกให้ อบจ.จับมือเอกชนเป็นเจ้าภาพ สำทับเร่งเบิกจ่ายใช้งบฯอบรมสัมมนา ไตรมาสแรกงบฯ64 ลั่นติดตามความคืบหน้าทุก2เดือน

 

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
โดยนายนิพนธ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ขอเน้นย้ำให้มีการเร่งสำรวจและการออกหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.) การแก้ไขปัญหากรณี ส.ค. 1 ที่ได้ยื่นกับสำนักงานที่ดินไว้แล้วตั้งแต่ก่อนเดือน ก.พ. 2553 ในการเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน ส่วนผู้ที่ถือครองที่ดิน ส.ค.1 แต่ไม่ได้ยื่นเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องยื่นคำร้องต่อศาลเฉพาะราย และขอให้เร่งสำรวจที่ดินทับซ้อนระหว่างรัฐกับรัฐ และรัฐกับเอกชน รวมถึงให้หน่วยงานของรัฐที่ขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าต้องเร่งดำเนินการขออนุญาตให้เรียบร้อยภายใน 30 ธ.ค. 2563 ส่วนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)ทั้งวาตภัยและอุทกภัยต้องมีความพร้อมทั้งแผนเผชิญเหตุ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งขอให้ดูแลเรื่องทะเลการกัดเซาะชายฝั่งและการสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วย”

“สำหรับปัญหาด้านเกษตร เน้นให้ผู้เกี่ยวข้องด้านเกษตรหารือกับพาณิชย์จังหวัดให้มาก ทำตามนโยบายเกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด เน้นการอบรมการขายออนไลน์ให้มากขึ้นเพื่อลดคนกลางในการ
จำหน่าย เช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ต้องเน้น 4 ด้านหลัก คือ ป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และบริหารจัดการและบูรณาการ อีกกรณีคือ การขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลก ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ช่วยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการทุกด้านที่จำเป็นและให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาทางเข้าวัดเจดีย์ไอ้ไข่ ให้ อบจ.นครศรีฯเสนอของบประมาณปี 2565 ซึ่งผมจะติดตามความก้าวหน้าในด้านต่างๆ ไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือ 2 เดือนครั้ง ที่สำคัญขอเร่งรัดให้การเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวกับการอบรมสัมมนาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ” นายนิพนธ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณางานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครศรีธรรมราช 10 ประเด็นหลักคือ การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ที่จังหวัดกำหนดแผนเดินสำรวจเพื่อออกเอกสารสิทธิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นที่ 12 อำเภอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.ที่ผ่านมา การจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปัญหาด้านแรงาน ปัญหาด้านการเกษตร ปัญหายาเสพติด การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย งานสร้างความสมานฉันท์การเคารพและเทิดทูนสถาบันในสถาบันการศึกษา และการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารเป็นมรดกโลก จะเสนอ ครม.ได้ภายใน 30 เม.ย. 2564 รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรวัดเจดีย์ไอ้ไข่ อ.สิชล และโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย

/////

Related posts