นิพนธ์ฯ กระตุ้นภาคใต้ เร่งการเบิกจ่ายภาครัฐ ชู การค้าออนไลน์ นำเทคโนโลยีฯ สร้างรายได้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

นิพนธ์ฯ กระตุ้นภาคใต้ เร่งการเบิกจ่ายภาครัฐ ชู การค้าออนไลน์ นำเทคโนโลยีฯ สร้างรายได้ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 พ.ย. 63 ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ปี พ.ศ.2565 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วยจังหวัดสุราษฏร์ธานี ชุมพร  พัทลุง สงขลา และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 


นายนิพนธ์ กล่าวว่า “การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 กำหนดจัดขึ้น 3 กลุ่มจังหวัด คือ กลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน , กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งเป็นจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้คณะทำงานฯได้มารับฟังข้อเสนอโครงการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการและเพื่อให้แผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ)

และเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนสอดคล้องกับพื้นที่สิ่งสำคัญ คือ การเร่งเบิกจ่ายจากภาครัฐ  คณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ความสำคัญกับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนของทุกหน่วยรับงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ เพื่อเร่งรัดมาตรการการเงินเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จึงต้องคิดว่าทำอย่างไรจะใช้งบประมาณให้ตรงจุดได้มากที่สุดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อจัดทำงบประมาณของจังหวัด”

” อีกประการสำคัญก็คือการเพิ่มรายได้ภายครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันการใช้ช่องทางสังคมออนไลน์จะมีส่วนช่วยให้ผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆทั้งภาคการเกษตร และอื่นๆที่เป็นอาชีพของพี่น้องประชาชนเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอันนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน ดังนั้น การอบรมเรื่องการค้าออนไลน์ ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่รัฐจะต้องเข้าไปช่วยดูแลอบรมเพิ่มให้ประชาชนมีความรู้ ด้านเทคโนโลยีฯ ควบคู่ไปกับการลดอุปสรรคต่างๆในการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชน” นายนิพนธ์กล่าว


////

Related posts