เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดปีการศึกษา

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดปีการศึกษา

 

วันนี้ (22 ต.ค.63) นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา และคณะ พร้อมด้วยนายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่ไปยัง โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไว้บริโภคตลอดปีการศึกษา

ดร.ธราเดช มหปุญญานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง กล่าวว่า โรงเรียนบ้านกลางตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาเป็นเวลา 3 ปี ทั้งการปลูกผัก จัดการเรียนการสอนด้านการเกษตรทั้งในและนอกโรงเรียน โดยได้ประยุคใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จึงได้พัฒนา และเพิ่มศักยภาพของโครงการเกิดเป็นซุ้มเกษตรต่าง ๆ ประกอบด้วย โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าอัตโนมัติ โรงปุ๋ยหมักแห้งและปุ๋ยน้ำ ฟาร์มไก่ไข่ รวมถึงแปลงผักสวนครัวหลากหลายชนิด และ แปลงนาข้าว

สำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ไว้บริโภคตลอดปีการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทางเกษตร ที่ผลิตขึ้นเองภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการและสุขอนามัย ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรที่สามารถนำไปขยายสู่ชุมชนได้ ซึ่งวันนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้ร่วมปลูกข้าว กับผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านกลาง พร้อมรับฟังการบรรยายการทำการเกษตรของนักเรียนด้วย

ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านกลางได้ดำเนินโครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ได้นำผลผลิตทางเกษตร ที่ผลิตขึ้นเองภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรมากขึ้น รวมถึงสามารถนำไปปรับใช้ได้เองในชีวิตประจำวัน และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ต่อไป

 

 

 

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

อรรคพงษ์ – วิทยา /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

22 ต.ค.63

Related posts