พิษณุโลก : ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรผ่านระบบสหกรณ์

พิษณุโลก : ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรผ่านระบบสหกรณ์

 


วันนี้ (15 ต.ค. 63) นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกทำการเกษตรผ่านระบบสหกรณ์ ปี 2563 โดยมีนายจำลัด เพียพล ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานใหญ่ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก


นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรภายใต้นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” ของรัฐ เพื่อให้ปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าเกษตรเกิดความสมดุล โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้ผลิต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสหกรณ์การเกษตร มุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต ยกระดับราคาสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มช่องการจำหน่ายสินค้าเกษตร


นายสมศักดิ์ แสนศิริ กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด ได้เดินหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพทำการเกษตรผ่านระบบสหกรณ์ ปี 2563 เพื่อวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมตามความสมัครใจของเกษตรกรสมาชิก สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพเกษตร ช่วยลดต้นทุนการผลิต และยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้เพิ่มสูงขึ้น โดยสหกรณ์จะสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่สมาชิกใช้เป็นทุนประกอบอาชีพ และทำหน้าที่ในการบริหารจัดการตลาดผลผลิตผ่านกลไกสหกรณ์ สมาชิกมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่แน่นอนได้รับราคาที่เป็นธรรม เพื่อทำให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนตลอดปี


นายจำลัด เพียพล ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯ บางระกำ จำกัด กล่าวว่า สำหรับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสมาชิก สหกรณ์ฯ ได้เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ จำแนกเป็น 1.การปลูกพริกซอส จำนวน 20 ไร่ 2.การปลูกพืชผัก จำนวน 30 ไร่ 3. การปลูกข่าตาแดง จำนนวน 100 ไร่ 4.การปลูกข้าวโพดหวาน จำนวน 100 ไร่ 5.การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 3,000 ไร่ 6.การปลูกข้าวพันธุ์ กข 43 จำนวน 5,000 ไร่

7.การปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 จำนวน 2,000 ไร่ 8. การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 800 ไร่ 9. การส่งเสริมการเลี้ยงสุกรขุนประกันตลาด จำนวน 120 ตัว นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ยังได้สำรวจข้อมูลสมาชิกที่ต้องการเลี้ยงโค/กระบือ เพื่อรวบรวมสมาชิกที่สนใจจัดตั้งเป็นกลุ่มทำเป็นอาชีพเสริม
ภายหลังชี้แจงโครงการฯ มีเกษตรกรสมาชิกสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโครงการต่อเนื่องของสหกรณ์ ที่ทำให้เกษตรกรสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด เพราะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

วรนุช ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Related posts