ศอ.บต. ร่วมกับ ซีพีออลล์ เตรียมเปิดรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน จชต. เรียนฟรี มีงานทำ ปีงบประมาณ 2564

ศอ.บต. ร่วมกับ ซีพีออลล์ เตรียมเปิดรับสมัครทุนการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน จชต. เรียนฟรี มีงานทำ ปีงบประมาณ 2564

 

วันนี้ (14 ต.ค.2563) ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดการประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่ออาชีพ แก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต. เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นบุตรของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่งคงในการยังชีพในอนาคต ซึ่งเตรียมเปิดรับสมัครในเดือนมกราคม 2564 มีเป้าหมายเปิดรับ 400 ทุน แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 200 ทุน และระดับปริญญาตรี 200 ทุน ในสถานศึกษาที่กำหนด โดยการประชุมมีนางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุม และมีนางสาวอรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายอุดมศึกษาบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

ศอ.บต. และบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) MOU ในการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ จชต.ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยซีพี ออลล์ ได้สนับสนุนทุนการศึกษา และมอบทุนที่พักอาศัย กรณีสถานศึกษาอยู่นอกพื้นที่ เป็นจำนวน 1,500 บาท อีกทั้งเมื่อสำเร็จการศึกษา ซีพี ออลล์ ยังจัดสรรตำแหน่งงานให้กับเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษา ทุกระดับชั้น โดยในปีนี้ (2563) มีเยาวชนในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการเต็มโควตาจำนวน 400 คน แบ่งตามสถานศึกษาในประเทศที่กำหนดระดับ ปวช. 200 คน ปวส. 50 คน และ ระดับ ป.ตรี 150 คน

สำหรับ ศอ.บต. มีภารกิจขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานตามแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งให้ประชาชนอยู่ดี กินดี สร้างโอกาสให้กับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสเข้ารับการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการมีงานทำ ภายใต้ความร่วมมือของ ศอ.บต. กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้อำนวยการและประสานความร่วมมือในเรื่องการขอทุนการศึกษาไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่ง นอกจากจะสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับบริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรีแล้ว ยังสนับสนุนการรับสมัครนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค และกายภาพบำบัด เป็นกรณีพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี นอกจากนั้นยังสนับสนุนการรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ในทุกๆปีอีกด้วย เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวหลังจากจบการศึกษา เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

Related posts