ศอ.บต. ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการศึกษาโรงเรียน ตชด.ในพื้นที่ เพื่อสร้างต้นแบบขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง

ศอ.บต. ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง พัฒนาการศึกษาโรงเรียน ตชด.ในพื้นที่ เพื่อสร้างต้นแบบขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง

 

 

วันนี้ (14 ตุลาคม 2563) ที่ ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายประเวศ หมีดเสน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี ยศวริศสกุล อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และครูใหญ่โรงเรียนตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศอ.บต.เข้าร่วม

ในการนี้ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวว่า การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ของให้ทุกส่วนร่วมกันเดินหน้าอย่างเติมความสามารถ ทั้งมหาวิทยาลัยในการขยายผลและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเป็นต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ ให้เป็นรูปธรรม เพราะสิ่งสำคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต. อยู่ที่การศึกษา ทั้งด้านภาษาไทยและการแก้ไขปัญหาสภาพเศรษฐกิจ การว่างงาน การไม่กระจายรายได้ ความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยังสามารถสร้างต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน ด้านอาหารกลางวัน การเพาะปลูกทางการเกษตร ทำให้เด็กๆ สามารถนำการเรียนรู้สู่ครัวเรือน สู่ชุมชนได้ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกส่วนได้เดินหน้าต่อในการสร้างเยาวชนให้มีศักยภาพในอนาคตต่อไป

โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจ้งผลการดำเนินของในปีงบประมาณ 2563 ถึงกิจกรรมเสริมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 และ 44 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย กิจกรรมการสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรผู้สอนภาษาไทย กิจกรรมนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนชุมชน และ ศอ.บต.กิจกรรมฝึกอาชีพโดยใช้หลักสูตรท้องถิ่น กิจกรรมการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า กิจรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ตลอดจนกิจกรรมเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนอีกด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางเสริมสร้างการเรียนการสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-2 เพื่อเพิ่มศักยภาพวิทยากร รวมถึงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม (ค่ายเด็ก ตชด. ยุคใหม่) ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

Related posts