เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ ศอ.บต. ต้องเป็นองค์ต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ในองค์กร เพื่อให้ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของราชการ

เลขาธิการ ศอ.บต. ย้ำ ศอ.บต. ต้องเป็นองค์ต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส่ในองค์กร เพื่อให้ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของราชการ

 

วันนี้ (25 กันยายน 2563) เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมศรีนัฆรา โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ศอ.บต. โดย ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศอ.บต. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ศอ.บต. มีความตระหนักรู้และประพฤติปฏิบัติตนตามประมวล จริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ร่วมระดมความคิดเห็นของบุคลากร ศอ.บต.

ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม ศอ.บต. และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชแผ่นดินผ่านกระบวนการคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ ศอ.บต. โดยครั้งนี้มีนายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เจ้าหน้าที่ในสังกัด กอง / กลุ่มงาน ศอ.บต. เข้าร่วมอบรม 80 คน


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เผยว่า ในรัฐธรรมนูญได้ระบุไว้จัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติราชการ การซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งกฎหมายสูงสุดของประเทศ ก็ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจน และมีพระราชบัญญัติของข้าราชการในประจำปี 2562 ซึ่งแบ่งเป็น 7 เรื่อง 7 กลุ่ม ต้องเป็นมาตราฐานตามจริยธรรมซึ่งทุกส่วนราชการจะต้องทำเป็นแผนหรือข้อกำหนดรองรับ ทาง ศอ.บต. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เพื่อทำการจรวจสอบเสนอแนะมาตรการ/แนวทาง เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการแก่เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาล และในอนาคต ศอ.บต. จะจัดตั้งกำหนด ประมวล ข้อกำหนดทางจริยธรรมของ ศอ.บต. ทั้ง 7 กลุ่มว่าจะต้องทำอะไรบ้าง

ดังนั้นการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ศอ.บต. ในวันนี้จะต้องแยกเป็น 7 กลุ่ม เพื่อทำเรื่องจริยธรรมเป็นข้อกำหนดของ ศอ.บต. นำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานราชการในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของราชการ ถึงความโปร่งใส่ในองค์กร
ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ศอ.บต. ได้พยายามเต็มที่ สุดความสามารถ โดยเน้นประโยชน์ และความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง และให้ประชาชนเชื่อมั่นเสมอว่า ศอ.บต. จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และพร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชนตลอดไป / พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร กล่าวฯ

 

Related posts