จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ 7 ประการ ตามโตรงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 จำนวน 9 โรงงาน

จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ 7 ประการ ตามโตรงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 จำนวน 9 โรงงาน

 

วันนี้ (25 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ 7 ประการ ตามโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาล ประจำปี 2563 จำนวน 9 โรงงาน ได้แก่

1. บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เอส.วี.รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด 3. บริษัท ออมนิสตาร์ จำกัด 4. บริษัทอี ฮับ ฮวด จำกัด 5. บริษัท รับเบอร์แลนต์ จำกัด 6. บริษัทวู้ดเวอร์ค จำกัด 7. บริษัท อันวาร์พาราวูด จำกัด 8. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และ 9. บริษัท ไฮซ์ คิว แพค อินดัสตรี จำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สถานประกอบการโรงงานที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายใต้คำขวัญ “สงขลาเมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม

นายธนบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสงขลาให้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อรับเคลี่ยนจังหวัด สงขลาให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ ประชาชนมีคุณภรพ สิ่งแวดล้อมยังยืน โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม และประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

จังหวัดสงขลา ได้อนุมัติให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาดำเนินโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2563 และจังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินโรงงานที่เข้าร่วมโครงการ โดยคณะทำงานตรวจประเมินโครงการ ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรภาคเอกชน ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดสงขลาที่มีขีดความสามารถในระดับที่สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กได้ (พี่ช่วยน้อง หรือ Big brother)

สำหรับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี จำนวน 7 ข้อ ประกอบด้วย 1) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโรงงาน 2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของโรงงาน 3) โรงงานมีความโปร่งใส 4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม 5) มีหลักนิติธรรม 6) มีความยุติธรรม และ 7) มีความยั่งยืน ซึ่งหมายความว่าโรงงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนไต้อยู่อย่างยั่งยืนโดยไม่มีข้อร้องเรียน

 

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา-อรรคพงษ์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

25 ก.ย. 63

Related posts