ปัตตานี ศอ.บตจัดกิจกรรมหาแนวการสร้างกลไกและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ เพื่อคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กและสตรี

ปัตตานี ศอ.บตจัดกิจกรรมหาแนวการสร้างกลไกและกระบวนการให้ความช่วยเหลือ เพื่อคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กและสตรี

 

 

ด้วยปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันทำให้เกิดผลกระทบต่อเด็กและสตรีเป็นอย่างมาก โดยปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ปัญหาของเด็กอายุต่ำกว่า17ปีที่ แต่งงานและได้หย่าร้างกัน ซึ่งสาเหตุหลักๆ เกิดจากคนในครอบครัวติดยาเสพติด เกิดการเทาะเลาะวิวาทกันจนนำไปสู่การหย่าร้างในที่สุด ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาอันดับต้นๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้

นอกจากนี้ยังคงมีอีกมากมายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะปัญหาเยาวชนมั่วสุมกับยาเสพติด การขายบริการ ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง ปัญหาความยากจน โดยองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม จึงมีความสำคัญในบทบาทการทำงาน เป็นกลไลในการพัฒนาช่วยเหลือสังคมเป็นอย่างมาก เพื่อให้สังคมอยู่อย่างสงบสุขเรียบร้อย และ พัฒนาเยาวชนก้าวสู้อนาคตของชาติ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องสะบารัง โรงแรม ซีเอส. ปัตตานี นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.(พม.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการบูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางการสร้างกลไกและกระบวนการให้ความช่วยเหลือเพื่อคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนาสาวปนัดดา อิสเฮาะ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองส่งสริมและสนับสนุนงาน

พัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. ได้กล่วารายงานและต้อนรับ โดยมี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ที่ปรึกษาตัวแทนพิเศษรัฐบาล, คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้, เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม พมจ. สำนักงานยุติธรรมจังหวัด ศูนย์สันติวิธี และนักวิชาการสถาบันการศึกษาในพื้นเข้าร่วมกิจกรรมและแสดงข้อคิดเห็นในครั้งนี้

 

ซึ่งในการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจากนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่ประสบการณ์การทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคม มาเป็นวิทยากรกระบวนการประจำกลุ่ม รวมถึงแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ หรือการพัฒนากลไก กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งศอ.บต. จะนำมาวิเคราะห์ประกอบกับข้อเสนอในกิจกรรมต่างๆก่อนหน้านี้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขพัฒนาระบบกลไกการช่วยเหลือคุ้มครองและละเมิดสิทธิต่อเด็กและสตรีในพื้นที่

นอกจากนี้ยังให้ผู้เข้าร่วม ได้ร่วมกันสะท้อนถึงปัญหาของการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน มุมมองการทำงาน รวมถึงบูรณาการทำงาน ตลอดจนเพื่อหาแนวทางสร้างกลไกหรือกระบวนการให้ความช่วยเหลือที่ติดขัด หรือเกิดอุปสรรคในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อคุ้มครองการบะเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต่ต่อไป

ด้านนางสาวปนัดดา อิสเฮาะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองส่งสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. เปิดเผยว่า ภายหลังกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีการรวบรวมประเด็นปัญหาต่างๆกับการการละเมิดต่อเด็กและสตรี โดยภาคประชาสังคมได้ร่วมกันให้แนวทาง เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

ซึ่งเราพยายามที่จะให้ภาคประชาสัมคมทุกคนให้เข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเราอยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาฟังในภาคประชาสังคมที่ทำงานในพื้นที่ ซึ่งจะต้องทำงานด้วยกันหรือควบคู่กัน โดยปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาของทุกคนที่จะต้องร่วมการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

ปาเรซ/ปัตตานี

Related posts