สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการดำเนินงาน ระบบกองทุนประกันสังคม รพ.ลานนา

สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการดำเนินงาน ระบบกองทุนประกันสังคม รพ.ลานนา

 

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ … สนง.ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบการดำเนินงาน ระบบกองทุนประกันสังคม โดยคุณสุนิษา คงดี นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ พร้อมด้วยคณะตรวจสอบจาก กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

และคุณมยุเรศ คนหมั่น เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญการ จากสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ตรวจสอบการดำเนินงาน ระบบหลักประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ในสถานพยาบาลคู่สัญญา เพื่อตรวจสอบเอกสารการรับ และการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ ประเมินมาตรฐานสถานพยาบาล ของโรงพยาบาลลานนา

พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดบริการสาธารณสุข ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ในกลุ่มลูกค้าประกันสังคมให้ดียิ่งขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงกำหนดไว้ การเข้าตรวจสอบครั้งนี้มี นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา และทีมงานแผนกที่เกี่ยวข้องบริการผู้ป่วยประกันสังคมให้การต้อนรับ และร่วมตอบข้อซักถาม

โดยโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีผู้ประกันตนไว้วางใจเลือกใช้เป็นสถานพยาบาลหลักมากกว่า 150,000 คน และจะมีโครงการขยายการให้บริการเปิด โรงพยาบาลลานนา 3 เพื่อรับผู้ประกันตนเพิ่มอีกในปี 2565 ที่จะถึงนี้


/////////// นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Related posts