พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด ส.ข. เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ก.ค.63

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด ส.ข. เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ก.ค.63

เมื่อ 29 ก.ค.63, 0930 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด ส.ข. เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ก.ค.63 กับ หน.ส่วนราชการ ในการนี้ ได้ชี้แจงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามต่อความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จว.ส.ข. ในห้วงที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมได้รับทราบ รวมทั้งการติดตามสถานการณ์ มาตรการป้องกัน และการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Related posts