จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เตรียมออกมาตรการควบคุมการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า งานพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เตรียมออกมาตรการควบคุมการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า งานพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

วันนี้ (30 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 28/2563 เพื่อหารือการออกมาตรการควบคุมการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า งานพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 โดยมีนายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 28/2563 วันนี้มีประเด็นเพื่อพิจารณา การเดินทางกลับภูมิลำเนาของผู้กักตัว State Quarantine การดำเนินการกับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของท่าอากาศยานหาดใหญ่ นอกจากนี้มีการพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา เรื่องมาตรการควบคุมการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า งานพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต

โดยมาตรการควบคุมการจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา การจัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า งานพิธี การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี คอนเสิร์ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น จะต้องจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการ รวมถึงห้องสุขาและให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่เพียงพอ จัดให้มีการเว้นระยะห่าง ควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดให้มีการลงทะเบียน ควบคุมทางเข้า และมีการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”

ต้องมีมาตรการคัดกรองไข้ ในส่วนของสถานที่ต้องมีการระบายอากาศที่ดีภายในอาคาร พิจารณาการเหลื่อมเวลาเปิดปิด และจัดให้มีการส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อลดความแออัดของการใช้บริการขนส่งสาธารณะ นอกจากนี้จะต้องให้คำแนะนำผู้ร่วมกิจกรรม ตรวจตราควบคุมการจัดกิจกรรมอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือผู้จัดงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบระบบต่างๆ ตามคำแนะนำ ที่ทางราชการกำหนด โดยให้หน่วยงานที่พิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรม ชี้แจงทำความเข้าใจและกำชับผู้จัดกิจกรรมให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

 

ภาพ / วิทยา – จิรพัฒน์

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

30 ก.ค.63

Related posts