เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำ ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน และคำสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมแก้ปัญหาโรคโดวิด-19 ด้วยกัน

(วันที่ 26 มี.ค.63 ฉบับที่ 8)
เลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำ ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน และคำสั่งของ ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมแก้ปัญหาโรคโดวิด-19 ด้วยกัน

 

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID 19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคโควิด -19 ปัจจุบันนี้ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน และคำสั่งตามพระราชบัญญัติพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดได้ออกเป็นคำสั่ง เพื่อที่จะร่วมแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกัน ขณะที่ ศอ.บต. เองจะเป็นหน่วยงานประสานและสนับสนุนข้อมูลให้แก่ละจังหวัด รวมถึงเดินหน้าสร้างความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วย ซึ่งมีการใช้เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิของ ศอ.บต ที่กระจายอยู่ในพื้นที่เป็นผู้ขับเคลื่อนงานสร้างความเข้าใจ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนและรู้เท่าทันโรคได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่จังหวัดยะลานั้น นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ออกคำสั่งด่วนตามข้อบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินอาศัยอำนาจตาม พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ระงับการการเดินทาง เข้า-ออก นอกพื้นที่ โดยยานพาหนะต่างๆ ยกเว้น รถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ ส่วนกรณีประชาชนที่เดินทาง ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นรายกรณี ทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 00.01 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ขณะที่ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ออกคำสั่งเป็นฉบับที่ 4 ล่าสุด โดยสั่งห้ามเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ พื้นที่ ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ พื้นที่ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง พื้นที่ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน พื้นที่ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก และพื้นที่ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง โดยมีกำหนด 14 วัน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563 นี้


ส่วนจังหวัดปัตตานี นายไกรศร ไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี สั่งดำเนินการตามข้อกำหนดที่ออกตามพรก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ให้ตั้งด่านตรวจและจุดสกัดในเส้นทางเข้าพื้นที่จังหวัดปัตตานีทุกอำเภอทุกเส้นทาง โดยประกอบกำลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตำรวจ และปกครองเพื่อดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด รวมถึงจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงการติดโรคตั้งแต่เวลา 00.01 วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป คุมตรวจเข้มผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย ผู้เดินทางจากต่างประเทศ รวมถึงผู้เดินทางจากต่างจังหวัด และผู้เดินทางในจังหวัดปัตตานี ที่มีพฤติกรรมสงสัยหรือเสี่ยงการติดต่อโรคต่อไป
ทั้งนี้ศูนย์ประสานศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID 19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. จะมีการอัพเดตข้อมูลการรายงานสถานการณ์ COVID 19 ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ในเวลา 18.00 น. ของทุกวัน สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ที่เวปไซต์ศอ.บต./ ศูนย์ประสานศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID 19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. http://www.sbpac.go.th/?page_id=52448

 

Related posts