กำลังพลจากกองทัพอากาศ (กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA) ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020

กำลังพลจากกองทัพอากาศ (กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA) ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020

 

กำลังพลจากกองทัพอากาศ (กรมช่างโยธาทหารอากาศ) ร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือประชาชน Humanitarian Civic Assistance (HCA) ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ณ โรงเรียนวัดสมอแข (พิณพลราษฎร์บํารุง) อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โดยมีการละเล่น การแข่งขันกีฬา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนวัดสมอแข

 

Related posts