พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการคนไทยหัวใจสีเขียว

พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการคนไทยหัวใจสีเขียว

 


วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการเปิดโครงการคนไทยหัวใจสีเขียว โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ พร้อมด้วยผู้ร่วมโครงการให้การต้อนรับ


สืบเนื่องในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เทศบาลตำบลหัวรอ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 พิษณุโลก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการคนไทยหัวใจสีเขียว ขึ้น ภายใต้แนวคิด“ดูแลโลก เพื่อให้โลกดูแลเรา ตลอดไป” ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก


การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกันผนึกกำลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


พร้อมส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา ประชาชน เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 475 คน

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts