ศอ.บต.รุกด้านเศรษฐกิจอีกก้าว เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดซื้อที่ดินตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ จ.นราธิวาส

ศอ.บต.รุกด้านเศรษฐกิจอีกก้าว เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดซื้อที่ดินตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ จ.นราธิวาส

 

จากการเปิดเผยของ พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) ถึงความคืบหน้าในการก่อสร้าง นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาสว่า เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีการประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นการหารือ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดซื้อที่ดินสำหรับตั้งนิคมอุสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส

ซึ่งได้มีการดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง โดยที่ดินที่จะใช้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส อยู่ใน อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส พื้นที่ดังกล่าวคลอบคลุมระหว่าง ต.โคกเคียน อ.เมือง และ ต.ละหาร อ.ยี่งอ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ยังมีหัวหน้าหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย

โดยในที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของสภาพพื้นที่ ความเหมาะสมที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม แนวทางการดำเนินงาน การศึกษาความเป็นไปได้ถึงความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ของที่ดินดังกล่าว โดยเน้นการกระจายรายได้จากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศมาเลเซีย เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั้งในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และนอกพื้นที่ได้เข้ามาลงทุนเพื่อสร้างรายได้ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นในรูปแบบต่าง

พล.ร.ต.สมเกียรติฯ สรุปว่า ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างกว้างขวาง รวมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้การบริหารการจัดการที่ดินดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะรวบรวมประเด็นต่างๆในการประชุมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 นี้

สำหรับเรื่องการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในอดีต ศอ.บต. เคยผลักดันให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาแล้ว โดยซื้อที่ดินที่ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยการดำเนินการของ การนิคมอุสาหกรรมฯ หรือ กนอ. มีการพัฒนาที่ดิน และสาธารณูประโภคไปแล้วบางส่วน แต่สุดท้ายต้องยุติโครงการไปด้วยสาระพัดปัญหาที่เกิดขึ้น

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts