กฟภ.นราธิวาส Kick Off จับมือผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ปล่อยขบวนรถจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและความปลอดภัย

กฟภ.นราธิวาส Kick Off จับมือผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ปล่อยขบวนรถจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและความปลอดภัย

 


วันที่8 ต.ค. 62 ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off จัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม จังหวัดนราธิวาส โดยมี พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส นายทรงกรด บุญแสร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคใต้ ยะลา และนายประณต เอี่ยวเจริญ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรม โดยมีการปล่อยขบวนรถออกปฏิบัติงานจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม บริเวณถนนสาย รพช. หน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส ผ่านหน้าทางหลวงชนบทนราธิวาส จนถึงหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 1.700 กิโลเมตร


สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดนราธิวาสได้จัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เส้นทางนำร่องในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยในปี 2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสาย และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม นำเสนอกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานราชการทั้ง 74 จังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนปฏิบัติการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่มีอยู่บนเสาไฟฟ้าเป็นหลัก


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนภาคสายและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารบนเสาไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการของตนเองและบริการแก่สาธารณะ ทั้งในส่วนของโทรศัพท์และบริการอินเทอร์เน็ต แต่ด้วยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว จึงมีสายและอุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากทั้งที่ใช้งานและไม่ได้ใช้งานอยู่บนเสาไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดนราธิวาส จึงร่วมมือกับหน่วยงานๆ อาทิ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสาร ซึ่งจากความร่วมมือในการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ พร้อมกับการพัฒนากิจการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย สร้างทัศนียภาพที่สวยงามและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม เพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


ทั้งนี้ ด้วยสภาพความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสายสื่อสารในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง มีการนำสายไฟลงใต้ดิน บริเวณด้านหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ และในอนาคตจะมีการนำสายไฟฟ้าลงดินบริเวณหน้าเขื่อนพระยาสาย เพื่อความสวยงาม และเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟฟ้า โดยจะมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เสาไฟฟ้าเป็นหลักเพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ เป้าหมายของการดำเนินการในครั้งนี้ มุ่งเน้นการรื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งาน ที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเสาไฟฟ้าในเส้นทางที่สำคัญให้มีสายคงเหลือเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

//////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส

Related posts