ศรีสะเกษ ประธานกรรมการสงเคราะห์ช่วยเด็กก้าวพลาดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม

ศรีสะเกษ ประธานกรรมการสงเคราะห์ช่วยเด็กก้าวพลาดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สำนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายพิทักษ์ พันธมาศ ผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ดร .กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/ 2563 โดยมีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสถานพินิจฯเข้าร่วมประชุมโดยใช้เวลาในการประชุมร่วมกันกว่า 3 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อหาแนวทางในการลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีจนสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและสังคมอย่างเป็นปกติสุข

นายพิทักษ์ พันธมาศ ผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานพินิจในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของเด็กเยาวชนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมีมาตรการดำเนินการด้านการป้องกัน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู พัฒนาและสงเคราะห์ ติดตามประเมินผล ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายกับชุมชน เพื่อให้ สนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและลดการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีจนสามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและสังคมอย่างเป็นปกติสุข แต่ภารกิจในการให้ความช่วยเหลือมีจำนวนมาก เพราะเด็กกระทำผิดมีมากขึ้นทุกวัน การให้กำลังใจเด็กตั้งแต่การให้โอวาทและหาของกินของใช้ไปให้ในวันสำคัญๆเช่น วันปีใหม่ วันเด็ก วันครอบครัว วันแม่ วันพ่อ การจัดสวัสดิการด้านการศึกษา สภาพแวดล้อม และเฝ้าระวังเด็กที่ปล่อยตัวไปไม่ให้หวนกลับไปกระทำความผิดอีก

ดร .กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์ฯ กล่าวว่า กรรมการต้องลงพื้นที่ไปติดตามดูแลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว หาทางช่วยเหลือให้เขาสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ จะต้องใช้เงินส่วนตัวและจากกองทุนที่กรรมการสงเคราะห์ได้ช่วยกันเสียสละเป็นเงินกองกลางและจัดหารายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งครั้งนี้ได้ระดมสมองหาวิธีสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนช่วยเหลือเด็กได้เข้าใจให้มากที่สุด เพราะเด็กเยาวชนอายุยังไม่ถึง 18 ปี ยังไม่เป็นนักโทษที่เข้าเรือนจำ เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทุกคนต้องช่วยกันปั้นให้เด็กเปลี่ยนเป็นคนดีให้ได้ โดยไม่หวนกลับไปทำผิดอีก ต้องให้กำลังใจ ให้เด็กกลับไปเรียน ให้อุปกรณ์ไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตัวเองให้ได้เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติสืบต่อไป////////

ศิริเกษ หมายสุข / ศรีสะเกษ

Related posts