อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันเรือยาวประพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขันเรือยาวประพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

 

วันที่ 21 กันยายน 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ณ บริเวณลำน้ำน่าน ฝั่งศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายชัชพงศ์ เอมะสุวรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำของชาวจังหวัดพิษณุโลกให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบสานต่อ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัด
พิษณุโลกเป็นอย่างดียิ่ง

สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี 2521 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นปีที่ 40 โดยปีนี้จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชมรมเรือยาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562 ณ
บริเวณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวมหาวิหาร


ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาพระราชทานและประทานถ้วยรางวัลสำหรับเรือที่ชนะเลิศการแข่งขันแข่งขันประภทต่างๆ และในปี พศ.2562 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับเรือยาวใหญ่ประเภท ก.(ฝีพายตั้งแต่ 41 คน ไม่เกิน 55 คน) โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมาชมการแข่งขันจำนวนมาก

 

ปรีชา นุตจรัส รายงาน

Related posts