💎กลุ่ม/องค์กร อช.ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จัด ประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

💎กลุ่ม/องค์กร อช.ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จัด ประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

 

⏰วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

👮 โดยมี นายสังคม แสนบุดดี ประธานชมรมผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่/ ประธานกลุ่ม-องค์กร อช.ตำบลแม่แฝก เป็นประธาน ในที่ประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ อช.ทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

เรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้

📌วาระที่ ๓ เพื่อพิจารณา
📍๓.๑ เรื่อง การค้นหาครัวเรือนที่เปราะบาง/ยากจน ในพื้นที่ตำบลแม่แฝก ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน เข้าสู่โครงการ “อช.แก้จน” ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
สรุป ให้หมู่บ้านที่ อช.อยู่คัดเลือกมา ๑ ครัวเรือน/หมู่บ้าน แล้วมาคัดเลือกให้เหลือ ๑ ครัวเรือน/ตำบล ส่ง ๒๓ ก.ย.๖๒ แล้วส่งต่อให้อำเภอฯ
📍๓.๒ เรื่องโครงการ กอช.(กองทุนการออมแห่งชาติ) ในกลุ่ม/องค์กร


สรุป ในที่ประชุมรับทราบและจะไปขยายต่อในชุมชนตนเอง นัดส่งใบสมัคร ในวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒ เพื่อนำส่งพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและสมัครให้ต่อไป
📍๓.๓ เรื่องโครงการสร้างความรัก สมัครสมานสามัคคี ให้เกิดความเข้มแข็งใน กลุ่ม/องค์กร และความมั่นคงในอนาคต
สรุป กำหนดวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธ.ค.๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

🙏วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการ กลุ่ม/องค์กร อช.ต.แม่แฝกฯ ทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนร่วมมา ณ ที่นี้ด้วยใจ💖และความเคารพนับถือยิ่ง🙏

สังคม แสนบุดดี ประธานกลุ่ม/องค์กร อช.ตำบลแม่แฝกฯ 💙💙💙

Related posts