คนน่าน ร่วมชื่นชมผลสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562

คนน่าน ร่วมชื่นชมผลสำเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2562

 

ช่วงเช้าวันนี้ (31/07/2562) เวลา 09.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบโล่เกียรติคุณและประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด/กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นฯ และการมอบโล่เกียรติคุณการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยนางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด สำหรับเข้ารับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัล “สิงห์ทอง” จากกระทรวงมหาดไทย กำหนดมอบในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2562 ในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อจัดการความรู้ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่หมู่บ้าน กลุ่ม/องค์กร เครือข่าย ผู้นำ ดังนี้


๑. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่
1.1 รางวัลชนะเลิศ บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านผาสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
1.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
๒. กลุ่มองค์กรชุมชน ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านเชียงยืน
หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


๓. ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
๔. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ระดับจังหวัด
๔.๑ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชาย ได้แก่ นายเกริกฤทธิ์ สุธรรม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
๔.๒ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ได้แก่ นางสาวลัดดา บัวเหล็ก ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
5. ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ได้แก่ ครัวเรือนนางไมลิ่น ปัตติอนันต์ บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

และในโอกาสนี้ จังหวัดน่านได้จัดให้มีการมอบโล่เกียรติคุณการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2.เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้
3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่

ประเภทเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ นางพิมพ์นิภา มีสา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และ
ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบ้านชื่น หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

มาร่วมกันขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Live) : ประชาชนมีความสุข เรา พช.จึงมีความสุข

 

 

บุญยงค์ สดสอาด รายงานจากจังหวัดน่าน

Related posts